In All Languages playlist for 12/16/2013

DJs: 
Ethan "Qp" Edwards
Artist Title Album Label Link
Kojiro Umezaki TTF'99#1; Gestures, Tactile and Tethered Extraditional Healthy Boys
Nanae Yoshimura Tennyo; Itsutsu no Shohin: Nishikigi ni yosete; Aki-no-kyoku The Art of the Koto for Volume 3 Celestial Harmonies
Ryuko Mizutani Dance, Bare; Tori no Yoni; Hashi o Watatte; Ashi no Ha ni vista
Toru Takemitsu Suite From Ran; Pitfall
Masaru Sato Theme From Yojimbo
Hayasaka Fumio Theme From Seven Samurai