Sounds of China playlist for 05/28/2011

DJs: 
Eric "The Wind" I...
Artist Title Album Label Link
Mengzi County Dongjing Association Longzhong Zhen; Shang Gonghua; Yi Di Shao; Tianren Le; Nanqing Gong; Zongzan; Huangying Dongjing Music Pan
Dabu Ensemble Xixiang Ci Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Rao Ningxin Xunfeng Qu; Chushui Lian Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Su Family Ensemble Xijiang Yue; Hanya Xishui Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Xiamen Nanyue Tuan Qishou Ban Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Wuping Guoyue Tuan Huanle Ge Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Huxing Ting Teahouse Ensemble Zhonghua Liuban Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Yuntao Ensemble Xiaodiao Lianzou Sizhu (Silk Bamboo) Pan
Chinese Ensemble of Yunnan Song & Dance Troupe Love Songs of the Lahu Tribe; Rush for Bai; Folk Song of Hani Tribe; Deep Emotions for the Bamboo House Yunnan Instrumental Music Hugo Productions
Li Minxiong; You Jishun; Chinese Orchestra of Shanghai Music Conservatory Night Thoughts Night Thoughts Hugo
Deng Jiandong; Wang Wenli Spring Morning in Suzhou Night Thoughts Hugo
Wang Guotong Listening to the Pines Night Thoughts Hugo
Wei Guanhua; Chinese Orchestra of Shanghai Music Conservatory The Crescent Moon at Dawn Night Thoughts Hugo