Saturday Night at the Opera playlist for 11/30/2013

-
The Maid of Pskov (Ivan the Terrible)
from
(
)
-
Osud (Fate)
from
(
)
-
Prelude to the House of the Dead
from
(
)

Cast for Maid of Pskov: Ivan the Terrible - Vladimir Ognovienko, Princess Olga - Galina Gorchakova, Mikhail A. Tucha - Vladimir Glusin, Vlasyevna - Ludmilla Filatova, Perfilyevna - Evgenia Perlasova, Styosha - Olga Korzhenskaya, Prince Tokmakov - Gennady Bezzubenkov, Matuta - Nikolai Gassiev, Prince Vyazemski - Evegeny Fedotov, Yushko Velebin - Georgy Zastavni, Bomelius - Yuri Laptev.

Cast for Osud: Zivny - Vilem Pribyl, Mila - Magdalena Hajossyova, Dr. Suda - Vladimir Krejcik, Lhotsky - Richard Novak, Doubek - Josef Skrobanek, Mîla's Mother - Jarmila Palivcova

Department: