Raag Aur Taal playlist for 07/07/2013

DJs: 
Ahmet Ali Arslan
Artist Title Album Label Link
Lakshmi Shankar Thumri: Raga Manj Khamaj; Mira Bhajan; Mira Bhajan; Khyal: Raga Purya Dhanashree Dancing in the Light World Village
Prabhakar Karenkar Raga Bilashkani Todi Raga Bilashkani Todi India Archive Music