Raag Aur Taal playlist for 06/15/2014

DJs: 
Manisha Brahmachary
Artist Title Album Label Link
Pandit Ragunath Panigrahi Tracks 1-6,CD1 Gita Govinda
Aruna Sairam Govinda leena Mol Divine Inspiration
Aruna Sairam Saravanabhava Divine Inspiration
Aruna Sairam Bandanodi Divine Inspiration
Aruna Sairam Pachai Maamalai Divine Inspiration
Ashit Desai Vaishav Jan to Ashram Bhajanwali
Hema Desai Maane Chaker rakho ji Ashram Bhajanwali
Krishna das Hare Krishna Live on Earth

Krishna Bhajans