Raag Aur Taal playlist for 05/08/2011

DJs: 
Sriharsha Aradhya
Artist Title Album Label Link
Vilayat Khan (Sitar), Shujaat Khan (Surbahar) & Sabir Khan (Tabla) Raga Shahana Live at the Royal Festival Hall (NRCD 0052/53) Navras Records
Vilayat Khan (Sitar), Shujaat Khan (Surbahar) & Sabir Khan (Tabla) Raga Bageshree Live at the Royal Festival Hall (NRCD 0052/53) Navras Records
Shujaat Khan (Sitar) & Shyam Kane (Tabla) Ragas Kamod, Jhinjoti, Manj Khamaj, Piloo Shujaat Khan (IAM CD 1037) India Archive Music
Shujaat Khan (Sitar) & Shyam Kane (Tabla) Raga Malkauns Shujaat Khan (IAM CD 1029) India Archive Music

Showcase of Imdadkhani / Etawah Gharana