Raag Aur Taal playlist for 03/04/2012

DJs: 
Sriharsha Aradhya
Artist Title Album Label Link
Smt. Manjiri Asanare-Kelkar (vocal), Suyog Kundalkar (harmonyom) & Sanjay Deshpande (tabla) Ragas Khokhar, Chandrakauns, Basant bahar, a tappa & a nirguni bhajan Private recording WKCR

Private recording by WKCR.

artist website: manjiriasanare-kelkar.com