Morning Ragas playlist for 03/23/2014

DJs: 
Marisa Liu
Artist Title Album Label Link
Prabhakar Karekar Raga Desi Eastern Soul Sense World Music
Prabhakar Karekar Raga Madhumad Sarang Eastern Soul Sense World Music
Prabhakar Karekar Raga Hindol Eastern Soul Sense World Music
Ajoy Chakrabarthy Raga Kalyan (Alap, Bada Khayal, Chotta Khayal) Shrine Sense World Music